Garantie en aansprakelijkheidsbepalingen

Voor door Hestia Cardiovascular Service Center B.V. geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Hestia Cardiovascular Service Center B.V. vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loket functie. Bij defecten zijn de eventuele verzendkosten naar Hestia Cardiovascular Service Center B.V. voor rekening van de klant. De verzendkosten naar de klant van het gerepareerde of, indien van toepassing, nieuwe artikel zijn voor rekening van Hestia Cardiovascular Service Center B.V..
Hestia Cardiovascular Service Center B.V. is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding, in welke vorm dan ook, aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Hestia Cardiovascular Service Center B.V.
Hestia Cardiovascular Service Center B.V. is nooit aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
Indien Hestia Cardiovascular Service Center B.V. gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
Er kan geen sprake zijn van garantie als de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
Als er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van de fabrikant zijn verricht
Als de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt
Als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik
Als beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud
De klant is verplicht Hestia Cardiovascular Service Center B.V. te vrijwaren voor enige aanspraak die derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst tegen Hestia Cardiovascular Service Center B.V. mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de klant dienen te komen.
Het is mogelijk dat Hestia Cardiovascular Service Center B.V. op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Hestia Cardiovascular Service Center B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.